eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/24 20190425 25.04.2019 Utgående brev Spørsmål vedr forholdet mellom utslippstillatelse etter forurensingsloven og pbl § 27-2 KMD   her
2018/608 20190425 25.04.2019 Inngående brev Anmodning om at klage ikkje gis oppsettende virkning - VA- anlegg i Kovstul - Russmarken FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2018/608 20190425 25.04.2019 Inngående brev Oversendelse av klage for avgjørelse - Kovstulheia - Russmarken FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2018/1400 20190425 25.04.2019 Utgående brev Ny handsaming av søknad om snøskuterløyve - Løyve til å nytte snøskuter *****   her
2018/1572 20190425 25.04.2019 Inngående brev Oppmoding om sluttutbetaling av UKL - tilskot kulturlandskap 2018 Olav Langåsdalen   her
2018/2348 20190425 25.04.2019 Utgående brev Ny handsaming - Søknad om snøskuterløyve -  Løyve til å nytte snøskuterløyve Ole Kristian Flatland   her
2018/2381 20190425 25.04.2019 Utgående brev Handsaming av klage på avslag på snøskuterløyve  - Løyve til å nytte snøskuter *****   her
2018/2397 20190425 25.04.2019 Utgående brev Omgjering av vedtak etter fvl § 35 - søknad om snøskuterløyve - Karl Martin Rugstad - Løyve til å nytte snøskuter Karl Martin Rugstad   her
2018/2555 20190425 25.04.2019 Utgående brev Handsaming av klage på avslag på snøskuterløyve  - Løyve til å nytte snøskuter Harald Aakre   her
2018/2555 20190425 25.04.2019 Utgående brev Oversending av klage på avslag på snøskuterløyve - Harald Aakre, Hjartdal kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2018/2581 20190425 25.04.2019 Utgående brev Omgjering av vedtak etter fvl § 35 - søknad om snøskuterløyve - Olav Asland - Løyve til å nytte snøskuter Olav H Asland   her
2018/2662 20190425 25.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse angående innsendt søknad om refusjon av byggesaksgebyr - Gnr/Bnr 65/26 Jan Ivar Nordbotten   her
2018/2662 20190425 25.04.2019 Inngående brev Forespørsel om saksgang Jan Ivar Nordbotten   her
2018/2694 20190425 25.04.2019 Utgående brev Om løyve til ATV kjøring Torgeir Larsen   her
2018/2694 20190425 25.04.2019 Utgående brev Godkjent søknad om motorferdsel med ATV på sumaren og vinteren Torgeir Larsen   her
2018/2764 20190425 25.04.2019 Inngående brev Foreløpig svar - Klage - Oppføring av driftsbygning - Gbnr 60/6 - Saulandsvegen 1133 - Hjartdal kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2018/2781 20190425 25.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Handsaming av klage på avslag om dispensasjon for hyttetomt - matrikkelnummer 44/1 Olav Våle   her
2018/2892 20190425 25.04.2019 Utgående brev Handsaming av klage på avslag på snøskuterløyve - Løyve til bruk av snøskuter *****   her
2018/3022 20190425 25.04.2019 Inngående brev Forespørsel om saksgang Jan Ivar Nordbotten   her
2018/3022 20190425 25.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse angående innsendt søknad om refusjon av byggesaksgebyr - Gnr/Bnr 65/27 Jan Ivar Nordbotten   her
2019/82 20190425 25.04.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel på snøføre med ATV Ole Halvor Haugmoen   her
2019/82 20190425 25.04.2019 Inngående brev Merknad til kommunens vedtaksbrev om motorferdsel med ATV FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/178 20190425 25.04.2019 Utgående brev Klage på avslag på søknad om snøskuterløyve  - Løyve til å nytte snøskuter *****   her
2019/195 20190425 25.04.2019 Utgående brev Oversending av klage på delvis avslått søknad om snøskuterløyve, til endeleg handsaming - Håvard O. Våle, Hjartdal kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/210 20190425 25.04.2019 Inngående brev Helhetlig boligpolitikk - lærings- og utviklingsnettverk (samling 1). Kommunenes organisasjon   her
2019/215 20190425 25.04.2019 Inngående brev Søknad om midler til klopper på Råen i Tuddal - oversikt over dugnadstimer Aslaug Tefre   her
2019/223 20190425 25.04.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om motorferdsel i utmark - ATV med belter Bjørn Andre Nygård   her
2019/359 20190425 25.04.2019 Utgående brev Oversending av grunnlag for eigedomsskatt Bent Austad Lund   her
2019/400 20190425 25.04.2019 Inngående brev Vesle Bokstua etterspør handsaming av søknad om stønad Vesle Bokstua v/Mari Søgaard   her
2019/423 20190425 25.04.2019 Inngående brev Invitasjon til Dialogmøte med Telenor 24.mai (INTERNAL) Telenor   her
2019/452 20190425 25.04.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/452 20190425 25.04.2019 Utgående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever, rapport 2018 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/478 20190425 25.04.2019 Inngående brev Uttalelse skred byggesak 2019/478 Ole Jonny Flatland   her
2019/486 20190425 25.04.2019 Inngående brev Overføringsbrev ved utbetaling av tilsagn nr. 2019 – 013 – Hjartdal kommune. Telemark fylkeskommune   her
2019/486 20190425 25.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på vilkår av tilsagn - regionale utviklingsmidlar Post og Arkiv   her
2019/499 20190425 25.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for oppføring av mobilmast og utstyrshytte Kari I Homleid Busvold   her
2019/499 20190425 25.04.2019 Inngående brev Varsel om klage på vedtak - Dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for oppføring av mobilmast og utstyrshytte Kari Irene H. Busvold   her
2019/516 20190425 25.04.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om opprettelse av anleggseiendom Statens vegvesen region sør v/Askim   her
2019/547 20190425 25.04.2019 Inngående brev Måledata - mellombels bruksløyve veg - Gnr/bnr 92/4 RUSSMARKEN VA AS   her
2019/547 20190425 25.04.2019 Inngående brev Tegninger datert 02.03.2018 -  mellombels bruksløyve veg -Gnr/bnr 92/4 RUSSMARKEN VA AS   her
2019/547 20190425 25.04.2019 Utgående brev Mellombels bruksløyve - veg - frå Kålidalsvegen til Hovdevegen - Gnr/bnr 92/4, 94/20 og 94/22 RUSSMARKEN VA AS   her
2019/552 20190425 25.04.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidlar 2019 Sauland Barnegospel v/Godtfred Særsland   her
2019/595 20190425 25.04.2019 Inngående brev Korrigering arbeidsvarsling Norva 24 Vest Miljøservice   her
2019/600 20190425 25.04.2019 Inngående brev Uttale til melding om oppstart av verneplanprosess for frivillig vern av skog på private eiendommer sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN   her
2019/625 20190425 25.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Espen Øverbø   her
2019/629 20190425 25.04.2019 Utgående brev KLAGE PÅ EIGEDOMSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVARKLAGE PÅ EIGEDOMSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR Helga Moen   her
2019/636 20190425 25.04.2019 Inngående brev Teikningar -nødlys kommunehuset ELEKTROTECH AS   her
2019/636 20190425 25.04.2019 Utgående brev Søknad om ansvarsrett - brannvarsling og nødlys - Gnr/bnr 72/18 NTL ARBEIDSTILSYNET OSLO   her
2019/637 20190425 25.04.2019 Utgående brev Svar på kartlegging oppfølging av personer i alderen 18-49 år i institusjon FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/656 20190425 25.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse ang. stønad til skifte til rentbrennende vedovn Jan Jansen   her
2019/662 20190425 25.04.2019 Inngående brev Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft - Ny høringsfrist OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET   her
2019/664 20190425 25.04.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold - Gnr/Bnr 77/14 Ingmar Sv Hagen   her
2019/675 20190425 25.04.2019 Inngående brev Kommunalbankens lånetilbud NOK 40.000.000 KOMMUNALBANKEN AS   her
2019/675 20190425 25.04.2019 Utgående brev Aksept lånetilbod KOMMUNALBANKEN AS   her
2019/700 20190425 25.04.2019 Utgående brev Informasjon om utbygging av vatn og avløp Jørn Alfred Hennig   her
2019/701 20190425 25.04.2019 Utgående brev Tilkopling kommunal vatn i Russmarken Jan-Fredrik Arnulf   her
2019/704 20190425 25.04.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - tomt Olaf Bekkhus   her
2019/704 20190425 25.04.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold - Gnr/Bnr 84/108 Olaf Bekkhus   her
2019/705 20190425 25.04.2019 Inngående brev Tillatelse til fjerning av flommasser FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/706 20190425 25.04.2019 Inngående brev Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse - høring FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO   her
2019/733 20190425 25.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2019/734 20190425 25.04.2019 Inngående brev Kommunens vann og avløpsprosjekt i Tuddal Bjørn Helge Støyl   her
2019/734 20190425 25.04.2019 Utgående brev Vatn- og avløp i Tuddal Inger Lise og Bjørn Erik Støyl   her
2019/712 20190425 25.04.2019 Inngående brev Søknad om garasje - Hågånvegen 7 - 72/12 Wierd Oosterloo   her
2019/712 20190425 25.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om garasje - Hågånvegen 7 - Gnr/Bnr 72/12 Wierd Oosterloo m.fl.   her
2019/712 20190425 25.04.2019 Utgående brev Søknad om garasje - Hågånvegen 7 - Gnr/Bnr 72/12 - Byggegrense mot E134 og Fv 651 firmapost-sor@vegvesen.no   her
2019/713 20190425 25.04.2019 Inngående brev Infotavla ved Hjartdal kyrkje Kulturlandskapssenteret   her
2019/715 20190425 25.04.2019 Inngående brev Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager 2019 Utdanningsdirektoratet   her
2019/716 20190425 25.04.2019 Inngående brev Elg- og hjortejakta 2019 – Informasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE   her
2019/717 20190425 25.04.2019 Inngående brev Kopi av brev - Tilknytning til avløpsanlegg Kovstulheia/Russmarken RUSSMARKEN VA AS   her
2019/718 20190425 25.04.2019 Inngående brev Søknad finansiering vinteråpen vei over råen Visit Rjukan v/ Steinar Bergsland   her
2019/720 20190425 25.04.2019 Utgående brev Hjartdal Elverk AS - Invitasjon og prosessbrev SKAGERAK NETT AS   her
2019/720 20190425 25.04.2019 Utgående brev Hjartdal Elverk AS - Invitasjon og prosessbrev VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS   her
2019/720 20190425 25.04.2019 Utgående brev Hjartdal Elverk AS - Invitasjon og prosessbrev TINN ENERGI AS   her
2019/720 20190425 25.04.2019 Utgående brev Hjartdal Elverk AS - Invitasjon og prosessbrev NOTODDEN ENERGI NETT AS   her
2019/721 20190425 25.04.2019 Inngående brev Hørin - anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. HELSEDIREKTORATET   her
2019/722 20190425 25.04.2019 Inngående brev Dokument 19/73747-2 Dispensasjon frå byggegrense - fylkesveg 651 - gnr. 94 bnr. 13 - Tuddalsvegen 2000 i Hjartdal kommune - tilbygg Statens vegvesen region sør   her
2019/723 20190425 25.04.2019 Inngående brev Nominasjon til kulturprisen i Hjartdal kommune Elin Ingolfsrud Innvær   her
2019/724 20190425 25.04.2019 Inngående brev Høring -Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge HELSEDIREKTORATET   her
2019/725 20190425 25.04.2019 Inngående brev Protokoll frå årsmøtet til Driftsassistansen i Telemark 09.04.2019 Sweco AS   her
2019/770 20190425 25.04.2019 Inngående brev Tilbud om investeringstilskot - Gårdsbutikk og med bakarovn og kafe INNOVASJON NORGE   her
2019/727 20190425 25.04.2019 Inngående brev Rutiner for kornoppgave 3 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/728 20190425 25.04.2019 Inngående brev Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet (Samhandlingsforløpet) HELSEDIREKTORATET   her
2019/728 20190425 25.04.2019 Inngående brev Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse HELSEDIREKTORATET   her
2019/729 20190425 25.04.2019 Inngående brev Informasjon fra avdeling for kommuneøkonomi i KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgi   her
2019/803 20190425 25.04.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - snoskuter Steinar Hafsås m.fl.   her
2019/804 20190425 25.04.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til avløysing ved sjukdom *****   her
2019/805 20190425 25.04.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til avløysing ved sjukdom *****   her
2019/806 20190425 25.04.2019 Inngående brev Filmer og annen støtte til høringen om nye læreplaner UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2019/807 20190425 25.04.2019 Inngående brev Søknad på økonomisk støtte til IGW Oeystein Timland   her
2019/813 20190425 25.04.2019 Inngående brev Søknad om vigsel Hjartdal Kommune - Bengt Halvard Odden   her
2019/814 20190425 25.04.2019 Inngående brev Invitasjon til årsmøte i Hjartdal Idrettsråd 29.4.2019 Torkild H. Mosebø   her
2019/815 20190425 25.04.2019 Inngående brev Informasjon om kartleggingsprogrammet for skrantesjuke (CWD) under jakt på villrein, elg og hjort i 2019 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA   her
2019/816 20190425 25.04.2019 Inngående brev Søknad om fritak for tilkobling til kommunalt vann. BJARNE CRANNER   her
2019/818 20190425 25.04.2019 Inngående brev Søknad om UKL-tilskot til bordgard Olav Langåsdalen   her
2019/819 20190425 25.04.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 104/82 Gunnar Kjærnes m.fl.   her
2019/822 20190425 25.04.2019 Inngående brev Invitasjon til åpning av Saulandtunet Aktivitetspark Sauland Bygdelag   her
2019/823 20190425 25.04.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Tilskot til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet   her
2019/824 20190425 25.04.2019 Inngående brev Oppretting/ endring av matrikkelenhet - Gnr/Bnr 105/5 Hjartdal kommune   her
2019/825 20190425 25.04.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse på samkjøpsavtale for bistand til oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter Utviklings- og kompetanseetaten   her